Algemene Voorwaarden

Artikel 1

SCOPE Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de vennootschappen Zoest Legal BV en Skoop BV. Iedere vennootschap is afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam. Uitsluitend de vennootschap waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan worden aangesproken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de cliënt en de betreffende vennootschap van SCOPE Advocaten (elke afzonderlijke vennootschap wordt hierna verder “SCOPE” genoemd). Eventuele algemene voorwaarden van cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

SCOPE zal de werkzaamheden die zijn overeengekomen met cliënt naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. SCOPE is te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de overeengekomen werkzaamheden voor cliënt zullen uitvoeren.

Artikel 3

Indien de uitvoering van een opdracht door SCOPE leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SCOPE wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van SCOPE komt. Op verzoek wordt een extract van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

Artikel 4

Indien SCOPE voor de schade als gevolg van beroepsaansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van SCOPE beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het lopende kalenderjaar aan Cliënt gefactureerde en door Cliënt betaalde bedrag, tot een maximum van € 50.000, – (vijftigduizend euro).

Artikel 5

Indien SCOPE derden inschakelt die soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van cliënt als SCOPE, geldt ook voor deze derden het in de vorige artikelen bepaalde omtrent de beperking van de aansprakelijkheid.

Artikel 1

SCOPE Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de vennootschappen Zoest Legal BV en Skoop BV. Iedere vennootschap is afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam. Uitsluitend de vennootschap waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan worden aangesproken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de cliënt en de betreffende vennootschap van SCOPE Advocaten (elke afzonderlijke vennootschap wordt hierna verder “SCOPE” genoemd). Eventuele algemene voorwaarden van cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

SCOPE zal de werkzaamheden die zijn overeengekomen met cliënt naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. SCOPE is te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de overeengekomen werkzaamheden voor cliënt zullen uitvoeren.

Artikel 3

Indien de uitvoering van een opdracht door SCOPE leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SCOPE wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van SCOPE komt. Op verzoek wordt een extract van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

Artikel 4

Indien SCOPE voor de schade als gevolg van beroepsaansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van SCOPE beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het lopende kalenderjaar aan Cliënt gefactureerde en door Cliënt betaalde bedrag, tot een maximum van € 50.000, – (vijftigduizend euro).

Artikel 5

Indien SCOPE derden inschakelt die soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van cliënt als SCOPE, geldt ook voor deze derden het in de vorige artikelen bepaalde omtrent de beperking van de aansprakelijkheid.

Artikel 6

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is cliënt de overeengekomen tarieven verschuldigd. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende BTW tarief. SCOPE is gerechtigd kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan cliënt door te belasten, waaronder mede, maar niet beperkt tot, reiskosten, griffierecht, procureurskosten, koerierkosten, vertaalkosten.

Artikel 7

SCOPE is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal SCOPE met de werkzaamheden aanvangen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

Artikel 8

Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door SCOPE aan te wijzen bankrekening. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de cliënt, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag.

Artikel 9

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 10

Cliënt zal SCOPE vrijwaren voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van SCOPE.

Artikel 11

Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

Artikel 12

SCOPE heeft een kantoorklachtenregeling waarop cliënten een beroep kunnen doen. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van SCOPE  (ww.scopeadvocaten.nl).

Artikel 13

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met SCOPE is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen cliënt en SCOPE zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.